Lisi ʻi ʻolunga ʻo e hairdressers lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami

Kapau ʻoku ke kumi ha kosi foʻou pe lanu ʻo e ʻulu, te ke spoilt ke fili ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami. ʻOku ʻomi ʻe he kolo ha ʻulu kehekehe salons ʻoku ne fokotuʻutuʻu ʻa e ifo mo e patiseti kotoa pe. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha kosi ʻiloa, ko ha founga mioʻi pe ko ha liliu mohu founga, te ke maʻu heni ʻa e hairdressers lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami.

1. ko e fale
Ko e fale ko ha fale fakaonopooni mo lelei ia ʻi he uhouhonga ʻo fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami. ʻE faleʻi mo pampered koe heni ʻe ha timi fakapalofesinale mo anga fakakaumeʻa te nau ʻoatu ʻa e fekumi haohaoa ki ho ʻulungaanga mo e toʻonga moʻui. ʻOku ʻomi ʻe he fale ʻa e kosi ʻo e kakai fefine mo e kakai tangata, pea pehe ki he colour mo e ki, pea pehe ki he ngaahi faitoʻo fakaʻofoʻofa hange ko e manicures, pedicures mo e fulufuluʻi mata.

2. fale B
Ko e fale B ko ha fale ʻulu ʻiloa ʻene ʻi he ngaahi kosi mo e lanu angamaheni. Ko e ngaue stylists taukei mo talenitiʻia pe ʻi heni, ʻa ia ʻoku nau ako maʻu pe pea ʻoku nau maheni mo e ngaahi akenga fakamuimui taha. ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e fale B attaches ki he faleʻi fakatautaha mo e tuʻunga maʻolunga ʻo e koloa mo e ngaahi ngaue. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha lanu fakanatula pe mata, ʻoku fakapapauʻi atu ʻoku ke fiemalie heni.

Advertising

3. Rob Peetoom
Rob Peetoom ko ha kautaha ʻiloa ia ʻi he ngaahi ngaue hairdressing ʻoku lahi hono salons ʻi Netaleni mo muli. Ko e tokotaha naʻa ne fokotuʻu ʻa e Peetoom ko ha mataotao fakavahaʻapuleʻanga ia kuo ne styled ha kakai ʻiloa mo ha kau ta sipinga tokolahi. Ko ʻene moto ʻeni: "ʻoku totonu ke feʻunga ho ʻulu mo koe". Ko e ʻuhinga ia ʻoku hanga ai ʻe he kaihaʻa Peetoom ʻo vakaiʻi mo faleʻi fakafoʻituitui ʻa e kasitoma takitaha kae lava ke maʻu ʻa e tokolahi lelei kosi mo e lanu. Rob Peetoom toe ʻomi foki mo ha kato mo ha fakaʻohovaleʻi ki.

4. Het Haartheater
ʻOku hoko ʻa Het Haartheater ko ha fale ʻulu mohu fakakaukau mo mohu founga ʻoku tuʻu mei he toenga. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono kosi mo fakalanu ʻa e ʻulu, ka ʻoku fakatupu foki mo e ngaahi ngaue fakaʻaati. ʻOku faʻu ʻa e timi ʻi he Het Haartheater ʻi he loto vekeveke stylists ʻa ia ʻoku nau tokanga maʻu pe ki ha ueʻi fakalaumalie mo ha ngaahi faingataʻa foʻou. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha garde pe ko ha fotunga fakaʻeiʻeiki, te ke ʻohovale heni ʻi ha ola makehe.

5. Mogeen
Ko e Mogeen ko ha fale ʻulu fakangatangata mo fakavalevale ʻoku tuʻu ʻi ha fale fakahisitolia ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami. ʻE talitali lelei koe heni ʻe ha timi feʻunga mo mateaki te ne ʻoatu kiate koe ha ngaue tokoni ʻi he kalasi ʻuluaki. ʻOku ʻiloa ʻa Mogeen ʻi hono kosi mo e lanu fakaʻofoʻofa ʻoku ne fakahekehekeʻi ho mata mo fakaleleiʻi ho ʻulungaanga. ʻIkai ngata ai, te ke lava foki ʻo fakatau ha ngaahi naunau ki hono tokangaʻi ʻo e ʻulu mei he motolo kautaha fotunga ʻiloa hange ko Oribe, R + Co mo Davines heni.

Kanal in Amsterdam.