Hair-Curator.com-ko e blog mo e tohi tuʻasila ʻulu.

ʻI he Hair-Curator.com te ke maʻu ai ha fakamatala ʻaonga lahi fekauʻaki mo e ngaohi ʻulu ofi taha ʻoku ke fie maʻu. ʻOku toutou fakaleleiʻi mo fakalahi maʻu pē ʻa e tohi tuʻasila ʻo e pisinisí ʻe he ToNEKi-Media.com. ʻOku ʻoatu ʻe he tohi ngaue ha faingamalie ke ke ʻiloʻi ai ha ngaahi meʻa foʻou.

Fekumi ki he feituʻu ʻoku fie maʻu mei he fakafiemālie ʻo ho ʻapí pe ko hoʻo ʻalú.

Hair-Curator.com ko e tohi tuʻasila hairdressing taupotu taha ia. Te ke maʻu heni ʻa e fakamatala kotoa pe ʻoku fie maʻu ke ke maʻu ai ʻa e ngaohi ʻulu haohaoa ki hoʻo ngaahi fie maʻu. 

Advertising

ʻOku toutou fakatonutonu maʻu pē ʻa e tohi tuʻasilá/telefoní mo fakalahi ʻe he ToNEKi-Media.com ke ne ʻoatu ʻa e aʻusia lelei taha ʻe lava ke ke aʻusiá.

ʻI he ngaue fakahangatonu ʻa e kumi ʻi he footer, ʻe faingofua pe haʻo fekumi mo maʻu hairdressers ʻi homou feituʻu.

Fekumi ki he hairdressers lelei taha ʻi homou feituʻu mei he fakafiemalie ʻo homou ʻapi pe ʻi he ʻalu. ʻIloʻi ha hairdressers foʻou mo Hair-Curator.com pea ueʻi fakalaumalie koe ʻe he ngaahi foaki kehekehe.

Ko e fakahinohino ki he ngaahi founga ngaohi ʻulu fakaʻilekitulonika ʻi he ʻInitaneti.

ʻOku ʻomi ʻe he ʻInitanetí ha fakamatala lahi fekauʻaki mo e ngaahi feituʻu ʻoku kumí. ʻOku mau feinga ke tokoni mo tānaki ki he lahi taha ʻe lavá.

ʻOku ʻi ai maʻu pe hoʻo fakahinohino fakalotofonua Hair-Curator.com kapau ʻoku ke fie ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo ha feituʻu.

ʻI he Hair-Curator.com ʻoku lava foki ke ke maʻu ai ʻemau blog ʻoku ʻaonga mo fakalaumālié.

ʻOku tau hiki heni ʻa e hairdressers lelei taha ʻi homou kolo, pea pehe ki ha ngaahi fokotuʻu mo ha ngaahi tokoni foʻou ki he ngaahi akenga ʻulu. ʻOku vahevahe ʻe heʻemau kau ʻētita taukeí ʻa e ngaahi meʻa ne nau aʻusiá mo e ngaahi ʻilo ʻoku nau maʻú ke ke teiti ai mo e ngaahi akenga mo e ngaahi founga fakaʻofoʻofa taha ʻo e ākenga ʻo

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

Ko e blog ko ha maʻuʻanga tokoni lelei ia ki ha taha pe ʻoku tokanga ki he ngaahi akenga ʻulu pea ʻoku ne fie maʻu ke ueʻi fakalaumalie ia. Vakai takai holo ʻi heʻemau blog ʻo kumi ʻa e fale ngaohi ʻulu haohaoa ki hoʻo ngaahi fie maʻu.

ʻIkai ngata ai, ʻoku mau feinga ke ʻoatu ha ngaahi fokotuʻu lelei ange ʻaki ha ngaahi blog ʻoku ʻaonga koeʻuhi ke ke lava ʻo maʻu ʻa e feituʻu lelei taha ki hoʻo ngaahi ngaue.

 

Kau fai faleʻi ngaohi ʻulu ʻi he funga ʻo e mamani

ʻOku ʻikai ngata pe ʻi he fekauʻaki ʻetau blog ʻi he Hair-Curator.com mo e ngaahi akenga ʻulu ʻi homou kolo, ka ʻoku toe fekauʻaki foki ia mo e akenga ʻo e ʻulu ʻi he funga ʻo e mamani.

ʻOku tau maʻu ha kau mataotao mei he ngaahi tapa kotoa ʻo e māmaní ʻoku nau fakamatala mai fekauʻaki mo e ngaahi akenga mo e fakalakalaka fakamuimuitaha ʻi honau ngaahi feituʻú.

Te ke lava ʻo vakaiʻi ʻemau blog fekauʻaki mo e ngaahi akenga ʻulu fakamuimui taha mei ʻIulope, ʻEsia, ʻAfilika, ʻAmelika Noate mo Saute mo ʻAositelelia.

ʻOku ʻoatu ʻe heʻemau blog ha ngaahi fakamatala mo ha ueʻi fakalaumalie lahi ke ke kei maʻu ai pe ʻa e ngaahi akenga ʻulu fakamuimuitaha.

ʻIloʻi e ngaahi founga ngaohi ʻulu kehekehe ʻi he funga ʻo e māmaní pea tuku ke mau ueʻi fakalaumālie koe.

ʻOku toe ʻomi foki ʻe heʻetau blog ʻi he Hair-Curator.com ha faleʻi fakaʻauliliki ki he ngaahi akenga ʻulu mo e tokangaʻi ʻo e ʻulu.

ʻOku ʻi ai ha kau mataotao te nau ʻoatu ha ngaahi tokoni mo ha ngaahi fakaʻaliʻali ki he founga lelei taha ke tokangaʻi mo sipinga ʻaki ho louʻulu.

ʻOku vahevahe ʻe heʻemau kau fai faleʻí ʻenau ngaahi aʻusiá mo e ngaahi ʻiló koeʻuhí ke ke lava ʻo tauhi ho ʻulú ʻi he tuʻunga māʻolunga tahá.

Te ke lava ʻo vakaiʻi ʻetau blog fekauʻaki mo e ngaahi naunau mo e ngaahi founga tokangaʻi fakamuimuitaha ʻo e ʻulu, pea pehe ki he ngaahi tokoni mo e ngaahi fakaʻaliʻali ki he founga lelei taha mo tokangaʻi ho louʻulu.

ʻOku toe ʻomi foki ʻe heʻetau blog ha faleʻi fekauʻaki mo e ngaahi fehuʻi hange ko e "te u maʻu fefe ʻa e fale ngaohi totonu ki hoku ʻulu?" pe "ko e fe ʻa e koloa ʻoku lelei taha ki hoku louʻulu?"

ʻIloʻi e ngaahi meʻa kehekehe ʻe malavá pea tuku ke mau ueʻi fakalaumālie mo faleʻi kimoutolu.

 

Ko ha ngāue tokoni mei he ToNEKi-Media.com

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe fakaʻamu, te ke lava foki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he Fekeʻikeʻi  ʻa ToNEKi-Media.com fakataha.

Te ke lava foki ʻo maʻu ʻetau Android app mei he Google Play Store.

Kataki ʻo ʻaʻahi foki ki heʻemau fale B2B ʻi he ʻInitaneti ki he kau tali falekai mo e retailers.

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi he Facebook, InstagramTwitter pe fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he fekeʻikeʻi.

Hair Friseur location.