Amsterdamyň iň gowy saç ökde ussalarynyň iň ýokary sanawy

Täze saç kesmek ýa-da saçyň reňkini gözleýän bolsaňyz, Amsterdamda saýlamak üçin zaýalanarsyňyz. Şäherde ähli tagamlary we býujetleri kanagatlandyrýan dürli saç salonlary hödürlenilýär. Klassik kesişme, owadan stil ýa-da döredijilik üýtgetmesi isleseňiz-de, bu ýerde Amsterdamdaky iň gowy saç ökde ussalary taparsyňyz.

1. Bina
Bu bina Amsterdamyň merkezinde ýerleşýän häzirki zaman we owadan saç salonydyr. Bu ýerde size gylyk-häsiýetiňizi we ýaşaýşyňyzy kämil gözden geçirmäge mümkinçilik berjek hünärli we dostlukly topar maslahat berer we şemala tapar. Binada aýal-gyzlaryň saçyny kesmek, şeýle hem reňk we stil hyzmatlary hödürlenýär. Şeýle hem, manikürler, pedikürler we kirpik uzaltmak ýaly gözellik bejergileri geçirilýär.

2. Salon B
Salon B , adatça saç kesimleri we reňkleri boýunça hünärmen bolan meşhur saç salonydyr. Bu ýerde diňe tejribeli we zehinli stilistler işleýärler. Olar yzygiderli mundan beýläk-de tälim alýarlar we soňky endikler bilen tanyş bolýarlar. B salony şahsy maslahatlara, önümleriň we hyzmatlaryň ýokary hilli bolmagyna uly ähmiýet berýär. Saçyň tebigy ýa-da göze ilginç reňkini almak isleseňiz-de, bu ýerde kanagatlanjakdygyňyza kepil geçýärsiňiz.

Advertising

3. Rob Peetoom
Rob Peetoom – Niderlandiýada we daşary ýurtlarda birnäçe salony bolan saç örüjilik pudagynyň belli markasy. Gurluşykçy Rob Peetoom halkara saç boýunça hünärmen bolup, ol köp meşhur adamlary we modelleri stilde suratlandyrdy. Onuň şygary: "Saçagyň saňa ýaranmalydyr". Şonuň üçin hem Rob Peetoom iň gowy kesimi we reňkini tapmak üçin her bir müşderini aýratynlykda derňäp, maslahat berýär. Rob Peetoom makala we gelin lik stillerini hem hödürleýär.

4. Het Haarteatr
Het Haarteatr – beýlekilerden tapawutlanýan innowasion we döredijilik saç salony. Bu ýerde diňe bir saç kesmek we boýaman, sungat eserleri hem döredilýär. Het Haarteatryň topary hemişe täze ylham we kynçylyklary gözleýän hyjuwly stilistlerden ybarat. Awantgard ýa-da owadan görünmek isleseňiz-de, ine, deňsiz-taýsyz netijä geň galarsyňyz.

5. Mogeen
Mogeen Amsterdamyň taryhy binasynda ýerleşýän aýratyn we kaşaň saç salony. Bu ýerde sizi birinji derejeli hyzmat bilen üpjün etjek ýokary derejeli we özüni Hudaýa bagyş eden topar garşy alar. Mogeen ýüzüňi öwýän we gylyk-häsiýetleriňi artdyrýan ajaýyp saç kesimleri we reňkleri bilen tanalýar. Mundan başga-da, siz bu ýerden "Oribe", "R+Co" we "Davines" ýaly meşhur markalardan hem saça seretmek önümlerini satyn alyp bilersiňiz.

Kanal in Amsterdam.