އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ހެއާޑްރެސަރުންގެ ލިސްޓު

އާ ހެއާކަޓެއް ނުވަތަ ހެއާ ކުލައެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ އެމްސްޓަޑަމްގައި ޗޮއިސް އަށް ހަލާކުވާނެ އެވެ. އެ ސިޓީގައި ހުރިހާ ރަހައަކާއި ބަޖެޓަކަށް ފެތޭ ތަފާތު ހެއާ ސެލޫންތައް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ކްލެސިކް ކަޓަކަށް ވިޔަސް، ޓްރެންޑީ ސްޓައިލަކަށް ވިޔަސް، ކްރިއޭޓިވް ޗޭންޖެއް ބޭނުންވިޔަސް، މިތަނުން ފެންނާނީ އެމްސްޓަޑަމްއިން އެންމެ މޮޅު ހެއާޑްރެސަރުންނެވެ.

1. ޢިމާރާތްކުރުން
މި އިމާރާތަކީ އެމްސްޓަޑަމްގެ ހިތްގައިމު ޒަމާނީ އަދި ސްޓައިލިޝް ހެއާ ސެލޫނެކެވެ. މިތަނުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ރަހުމަތްތެރި ޓީމަކުން ނަސޭހަތްދީ ޕެމްޕަރ ކޮށްލާނެ ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ތިބާގެ ޝަހުސިއްޔަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ފުރިހަމަ ސިފައެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. މި އިމާރާތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ކަނޑާލުމުގެ އިތުރުން ކުލަ އާއި ސްޓައިލިންގެ ހިދުމަތުގެ އިތުރުން ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ކަމަށްވާ މެނިކިއޯ، ޕެޑިކިއޯ އަދި އައިލޭޝް އެކްސްޓެންޝަން ވެސް ލިބެ އެވެ.

2- ސެލޫން ބީ
ސެލޫން ބީ އަކީ ކަސްޓަމް ހެއާކަޓާއި ކުލަތަކަށް ހާއްސަ މަޝްހޫރު ހެއާ ސެލޫނެކެވެ. މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ތަޖުރިބާކާރު އަދި ހުނަރުވެރި ސްޓައިލިސްޓުން ކަމަށާއި، އެމީހުން ނަކީ ގަވާއިދުން އިތުރު ތަމްރީނުތައް ހަދަމުން އަންނަ އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެންޑްތަކަށް އަހުލުވެރި ބައެއް ކަމަށެވެ. ސެލޫން ބީ އަކީ ފަރުދީ ލަފަޔާއި މަތީ ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން ނުވަތަ ލޮލުގައި އަޅައިގަތް އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލައެއް ބޭނުންވިޔަސް މިތަނުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ.

3- ރޮބް ޕީޓޫމް
ރޮބް ޕީޓޫމް އަކީ ނެދަލޭންޑްސް އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގިނަ ސެލޫންތަކެއް ހުންނަ ހެއާޑްރެސިން އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބްރޭންޑެކެވެ. ބާނީ ރޮބް ޕީޓޫމް އަކީ ގިނަ ތަރިންނާއި މޮޑެލްތަކެއް ސްޓައިލްކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހެއާ އެކްސްޕާޓެކެވެ. އޭނާގެ މޮޓޯއަކީ "ތިބާގެ އިސްތަށިގަނޑު ތިބާއަށް ކަމުދާންޖެހޭނެ" އެވެ. އެހެންކަމުން ރޮބް ޕީޓޫމް ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކު ވަކިވަކިން އެނަލައިޒްކޮށް އިރުޝާދު ދެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަޓާއި ކުލަ ހޯދުމަށެވެ. ރޮބް ޕީޓޫމް އިން މޭކަޕާއި ބްރައިޑަލް ސްޓައިލިން ވެސް ލިބެ އެވެ.

Advertising

4- ހެޓް ހާރތިއޭޓަރ
ހެޓް ހާރތިއޭޓަރަކީ އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުކޮށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިނޮވޭޓިވް އަދި ކްރިއޭޓިވް ހެއާ ސެލޫނެކެވެ. މިތަނުގައި ހަމައެކަނި އިސްތަށިގަނޑު ކަނޑާލައި ކުލަޖެހުމުގެ އިތުރުން ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް އުފައްދައެވެ. ހެޓް ހާރްތިއޭޓަރުގެ ޓީމަކީ އަބަދުވެސް އާ އިންސްޕިރޭޝަނާއި ގޮންޖެހުންތައް ހޯދަމުން އަންނަ ޕެޝަންޓް ސްޓައިލިސްޓުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޓީމެކެވެ. އެވަންޓްގާޑެއް ބޭނުންވިޔަސް ނުވަތަ ރީތި ލުކެއް ބޭނުންވިޔަސް، މިތަނުން ހައިރާންވާނީ ތަފާތު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

5. މޮގީން
މޮޖީން އަކީ އެމްސްޓަޑަމްގެ ތާރީހީ އިމާރާތެއްގައި ހުންނަ ހާއްސަ އަދި ލަގްޒަރީ ހެއާ ސެލޫނެކެވެ. މިތަނުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާނީ ވަރަށް ޤާބިލު، ޚާއްޞަ ޓީމަކުން، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފަސްޓް ކްލާސްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ. މޮގީން އަކީ މޫނުމަތި އުޖާލާކޮށް، ޝަހުސިއްޔަތު އިތުރުކޮށްދޭ މޮޅު ހެއާކަޓާއި ކުލަތަކުގެ ސަބަބުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ އޮރިބެ، އާރް ޕްލަސް ކޯ އަދި ޑޭވިންސްގެ ހެއާ ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވެސް މިތަނުން ގަނެވޭނެ އެވެ.

Kanal in Amsterdam.